Sôi nổi các hoạt động tại Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022      

Sự cần thiết hình thành quỹ phát triển du lịch

Cập nhật: 21/06/2016
Những năm gần đây, du lịch Lai Châu đã có những bước tiến phát triển vượt bậc. Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có 2 tuyến và 9 điểm điểm du lịch địa phương được UBND tỉnh công nhận, đưa vào khai thác. Cơ quan Xúc tiến du lịch ở địa phương đi vào hoạt động hiệu quả. Hình ảnh và vị thế du lịch Lai Châu đã được nâng lên, lượng khách du lịch đến với Lai Châu tăng đều hàng năm. Tuy nhiên, để đưa du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng, khai thác hiệu quả các tiềm năng du lịch của tỉnh còn rất nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Trong thời điểm hiện tại, việc hình thành Quỹ hỗ trợ xúc tiến du lịch là một biện pháp cần thiết và sẽ mang lại hiệu quả.
Sự cần thiết hình thành Quỹ hỗ trợ Xúc tiến du lịch
Có tiềm năng du lịch, có thị trường khách du lịch nhưng để biến tiềm năng đó thành sản phẩm du lịch thì vấn đề đầu tư và quảng bá xúc tiến là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, ngành du lịch Lai Châu đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Cụ thể: Tỉnh chưa thu hút được nhà đầu tư nào lớn vào khai thác nguồn tài nguyên du lịch của tỉnh; Công tác xúc tiến du lịch còn manh mún, chỉ dừng lại ở việc tham gia các sự kiện trong nước và xây dựng bộ công cụ quảng bá du lịch do kinh phí cho xúc tiến du lịch hạn chế; Công tác nghiên cứu thị trường; nghiên cứu xây dựng sản phẩm chưa được chú trọng... Các địa phương chưa chủ động đề xuất, nghiên cứu và xây dựng sản phẩm mới, chưa có kinh phí xúc tiến du lịch riêng cho từng điểm; Địa phương chưa trực tiếp tiếp cận với các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch lớn trong và ngoài nước...

Khác với các địa phương có du lịch đã phát triển, mục tiêu của quỹ xúc tiến du lịch là nhằm hướng tới khách du lịch, tăng khách và tăng nguồn thu từ khách du lịch qua mỗi chương trình, sự kiện xúc tiến. Đối với tỉnh Lai Châu, mục đích của quỹ xúc tiến du chủ yếu là để quảng bá hình ảnh du lịch còn mới lạ, độc đáo; giới thiệu những tiềm năng du lịch và cơ hội đầu tư kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; xúc tiến để tiếp cận tới các doanh nghiệp lữ hành, đưa các tuyến điểm du lịch Lai Châu vào sản phẩm du lịch của công ty. Bên cạnh đó, quỹ xúc tiến du lịch còn góp phần mở mang tư duy kinh doanh du lịch cho người dân, góp phần quảng bá và giữ gìn văn hóa truyền thống của đồng bào. 
Đề xuất nguồn kinh phí hình thành Quỹ.
Nguồn quỹ có thể từ 3 nguồn: nguồn ngân sách nhà nước; kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp và nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ của Tổng cục du lịch. 
Nguồn kinh phí nhà nước: Trong những năm đầu hình thành và sử dụng quỹ, ngân sách nhà nước là nguồn chủ yếu. Nguồn kinh phí này do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh, cơ quan xúc tiến du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố và UBND các xã, phường có điểm du lịch chủ động xây dựng dự toán, đề xuất nội dung quảng bá. Sau đó các bên thống nhất chương trình hành động, xây dựng dự toán quảng bá du lịch chung của tỉnh trong cả năm.

Nguồn kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng trên điạ bàn tỉnh sẽ trích một phần lợi nhuận đóng góp vào quỹ để quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn với nhà nước trong công tác xúc tiến du lịch.
Nguồn kinh phí đề nghị Tổng cục du lịch hỗ trợ: Dựa vào điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh chủ động đề xuất các nội dung đề nghị hỗ trợ với Tổng cục du lịch. 
Đề xuất cách quản lý và sử dụng Quỹ:
Định hướng việc sử dụng Quỹ vào quảng bá xúc tiến du lịch, tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá trong và ngoài nước; Hỗ trợ quảng bá các điểm du lịch; xây dựng sản phẩm đặc thù, các hoạt động quảng bá phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Họat động xúc tiến du lịch của các địa phương, các điểm du lịch có thể phong phú, khác nhau nhưng cơ bản bao gồm một số họat động như:
- Hoạt động quảng bá du lịch:
+ Biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền quảng bá du lịch chung cho cả tỉnh và cho từng sản phẩm du lịch đặc thù (do địa phương có điểm du lịch cung cấp nội dung, ý tưởng)
+ Tham gia hội chợ du lịch uy tín hoặc chương trình quảng bá du lịch lớn trong nước và quốc tế (chọn lựa thị trường mục tiêu).
+ Tổ chức một số họat động đón các đoàn Famtrip, Fresstrip để giới thiệu tiềm năng du lịch Lai Châu (ưu tiên khám phá những nét mới, những tour du lịch liên kết có khả năng khai thác hiệu quả để giới thiệu cho khách).
+ Tổ chức các sự kiện du lịch (như ra mắt giới thiệu sản phẩm du lịch mới, tổ chức các lễ hội, hội thảo, chương trình khảo sát du lịch...)...
- Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch
+ Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực phục vụ du lịch cho người dân, các điểm du lịch và các khách sạn nhà hàng trên địa bàn tỉnh.
+ Cử học viên tham gia các chương trình đào tạo nhân lực du lịch phù hợp.
- Hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hỗ trợ và hoàn thiện trang thiết bị phục vụ khách du lịch cho các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội du lịch của tỉnh (trong thời kỳ mới thành lập Hiệp hội).
Để phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, vấn đề quảng bá xúc tiến là rất cần thiết và cần được chú trọng. Trước điều kiện thực tế như ở Lai Châu, hoạt động quảng bá du lịch không chỉ vì mục đích kinh doanh mà còn vì hình ảnh, vị thế của tỉnh và nhiều vấn đề chính trị, văn hóa khác. Việc hình thành Quỹ hỗ trợ Xúc tiến du lịch sẽ tạo ra một bước tiến lớn để phát triển du lịch Lai Châu./.

Những năm gần đây, du lịch Lai Châu đã có những bước tiến phát triển vượt bậc. Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có 2 tuyến và 9 điểm điểm du lịch địa phương được UBND tỉnh công nhận, đưa vào khai thác. Cơ quan Xúc tiến du lịch ở địa phương đi vào hoạt động hiệu quả. Hình ảnh và vị thế du lịch Lai Châu đã được nâng lên, lượng khách du lịch đến với Lai Châu tăng đều hàng năm. Tuy nhiên, để đưa du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng, khai thác hiệu quả các tiềm năng du lịch của tỉnh còn rất nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Trong thời điểm hiện tại, việc hình thành Quỹ hỗ trợ xúc tiến du lịch là một biện pháp cần thiết và sẽ mang lại hiệu quả.
 
Sự cần thiết hình thành Quỹ hỗ trợ Xúc tiến du lịch
Có tiềm năng du lịch, có thị trường khách du lịch nhưng để biến tiềm năng đó thành sản phẩm du lịch thì vấn đề đầu tư và quảng bá xúc tiến là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, ngành du lịch Lai Châu đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Cụ thể: Tỉnh chưa thu hút được nhà đầu tư nào lớn vào khai thác nguồn tài nguyên du lịch của tỉnh; Công tác xúc tiến du lịch còn manh mún, chỉ dừng lại ở việc tham gia các sự kiện trong nước và xây dựng bộ công cụ quảng bá du lịch do kinh phí cho xúc tiến du lịch hạn chế; Công tác nghiên cứu thị trường; nghiên cứu xây dựng sản phẩm chưa được chú trọng... Các địa phương chưa chủ động đề xuất, nghiên cứu và xây dựng sản phẩm mới, chưa có kinh phí xúc tiến du lịch riêng cho từng điểm; Địa phương chưa trực tiếp tiếp cận với các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch lớn trong và ngoài nước...
Khác với các địa phương có du lịch đã phát triển, mục tiêu của quỹ xúc tiến du lịch là nhằm hướng tới khách du lịch, tăng khách và tăng nguồn thu từ khách du lịch qua mỗi chương trình, sự kiện xúc tiến. Đối với tỉnh Lai Châu, mục đích của quỹ xúc tiến du chủ yếu là để quảng bá hình ảnh du lịch còn mới lạ, độc đáo; giới thiệu những tiềm năng du lịch và cơ hội đầu tư kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; xúc tiến để tiếp cận tới các doanh nghiệp lữ hành, đưa các tuyến điểm du lịch Lai Châu vào sản phẩm du lịch của công ty. Bên cạnh đó, quỹ xúc tiến du lịch còn góp phần mở mang tư duy kinh doanh du lịch cho người dân, góp phần quảng bá và giữ gìn văn hóa truyền thống của đồng bào. 
Đề xuất nguồn kinh phí hình thành Quỹ.
Nguồn quỹ có thể từ 3 nguồn: nguồn ngân sách nhà nước; kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp và nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ của Tổng cục du lịch. 
Nguồn kinh phí nhà nước: Trong những năm đầu hình thành và sử dụng quỹ, ngân sách nhà nước là nguồn chủ yếu. Nguồn kinh phí này do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh, cơ quan xúc tiến du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố và UBND các xã, phường có điểm du lịch chủ động xây dựng dự toán, đề xuất nội dung quảng bá. Sau đó các bên thống nhất chương trình hành động, xây dựng dự toán quảng bá du lịch chung của tỉnh trong cả năm.

Nguồn kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng trên điạ bàn tỉnh sẽ trích một phần lợi nhuận đóng góp vào quỹ để quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn với nhà nước trong công tác xúc tiến du lịch.
Nguồn kinh phí đề nghị Tổng cục du lịch hỗ trợ: Dựa vào điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh chủ động đề xuất các nội dung đề nghị hỗ trợ với Tổng cục du lịch. 
Đề xuất cách quản lý và sử dụng Quỹ:
Định hướng việc sử dụng Quỹ vào quảng bá xúc tiến du lịch, tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá trong và ngoài nước; Hỗ trợ quảng bá các điểm du lịch; xây dựng sản phẩm đặc thù, các hoạt động quảng bá phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Họat động xúc tiến du lịch của các địa phương, các điểm du lịch có thể phong phú, khác nhau nhưng cơ bản bao gồm một số họat động như:
- Hoạt động quảng bá du lịch:
+ Biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền quảng bá du lịch chung cho cả tỉnh và cho từng sản phẩm du lịch đặc thù (do địa phương có điểm du lịch cung cấp nội dung, ý tưởng)
+ Tham gia hội chợ du lịch uy tín hoặc chương trình quảng bá du lịch lớn trong nước và quốc tế (chọn lựa thị trường mục tiêu).
+ Tổ chức một số họat động đón các đoàn Famtrip, Fresstrip để giới thiệu tiềm năng du lịch Lai Châu (ưu tiên khám phá những nét mới, những tour du lịch liên kết có khả năng khai thác hiệu quả để giới thiệu cho khách).
+ Tổ chức các sự kiện du lịch (như ra mắt giới thiệu sản phẩm du lịch mới, tổ chức các lễ hội, hội thảo, chương trình khảo sát du lịch...)...
- Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch
+ Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực phục vụ du lịch cho người dân, các điểm du lịch và các khách sạn nhà hàng trên địa bàn tỉnh.
+ Cử học viên tham gia các chương trình đào tạo nhân lực du lịch phù hợp.
- Hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hỗ trợ và hoàn thiện trang thiết bị phục vụ khách du lịch cho các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội du lịch của tỉnh (trong thời kỳ mới thành lập Hiệp hội).
Để phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, vấn đề quảng bá xúc tiến là rất cần thiết và cần được chú trọng. Trước điều kiện thực tế như ở Lai Châu, hoạt động quảng bá du lịch không chỉ vì mục đích kinh doanh mà còn vì hình ảnh, vị thế của tỉnh và nhiều vấn đề chính trị, văn hóa khác. Việc hình thành Quỹ hỗ trợ Xúc tiến du lịch sẽ tạo ra một bước tiến lớn để phát triển du lịch Lai Châu./.
                                                                               Bài: Minh Châu - Ảnh: Minh Hoàng
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 3/5 từ 1 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm