Khách du lịch nội địa Việt Nam năm 2021

Cập nhật: 01/09/2021

Chỉ tiêu

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tổng

Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)

Lượt khách

7.500

2.000

7.000

9.000

3.500

1.500

500

200

31.200

Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)

Khách tham quan trong ngày

3.600

1.000

3.400

4.400

1.700

600

200

200

15.100

Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú

3.900

1.000

3.600

4.600

1.800

900

300

0

16.100

Tổng thu từ khách du lịch nội địa (Tỷ đồng)

Tổng thu

34.100

7.300

30.500

39.200

15.300

7.600

2.300

220

136.520

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Nguồn: Tổng cục Du lịch