TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH  Sở VHTT và DL
- Cơ cấu tổ chức (Sơ đồ)
Cơ cấu tổ chức: Gồm có: - Ban Giám đốc. - 8 phòng. - 7 đơn vị trực thộc.  

Sơ đồ tổ chức.


Các tin khác- Chức năng nhiệm vụ