TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH  Trung tâm TT và XTDL
Ban Giám đốc
Ban Giám đốc  
Phó Giám đốc: Hoàng Văn Trọng
DT: 02313.794 628
0936 015525
Các tin khácChức năng nhiệm vụCơ cấu tổ chức (Sơ đồ)