TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH  Thu hút đầu tư
Chính sách thu hút đầu tư
Chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành kèm theo Quyết định số:  12 /2008/QĐ-UBND  ngày 06  /5 /2008 của UBND Tỉnh Lai Châu

 

 

Quyetdinh12_QD_UBND (98.00  KB)