TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
ĐỂ ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LỮ HÀNH CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU
PHẦN MỞ ĐẦU   I. Sự cần thiết của việc xây dựng Đề án. 1. Sự cần thiết: Lai Châu là một tỉnh miền núi Tây Bắc, có biên giới với Trung Quốc, giáp với các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái. Dân số khoảng gần 400 nghìn người. Nền kinh tế Lai Châu chưa phát triển, các hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp với việc trồng lúa, ngô, chè, cao su, chăn nuôi quy mô nhỏ. Với những đặc trưng về địa chất, địa mạo và đa dạng văn hóa của các dân tộc thiểu số, lại nằm gần trung tâm du lịch Sapa, Lai Châu được xác định là một trong những tỉnh ở khu vực Tây Bắc có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và văn hóa. Trong vài năm trở đây, với sự tích cực của công tác quảng bá, xúc tiến du lịch lượng khách quốc tế và trong nước đến Lai Châu tăng nhanh, nhất là khách quốc tế, (trung bình hàng năm tăng trên 16%). Khách du lịch đến Lai Châu chủ yếu thông qua các công ty lữ hành và đi lẻ. 
Tuy nhiên, du lịch ở đây còn đang trong quá trình phát triển, mới ở dạng khám phá ban đầu, thời gian lưu trú ngắn, các dịch vụ cho khách du lịch chưa phát triển. Một số công ty lữ hành đã tổ chức tour đến thăm các làng bản như bản Hon, Nà Tăm, Tả Lèng, thị trấn Sìn Hồ, Pú Đao, Gia Khâu, Vàng Pheo… Các hoạt động của du khách còn đơn điệu, chủ yếu là ngắm cảnh quan và thăm các làng bản của đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động du lịch vẫn còn mang tính chất tự phát và gặp nhiều rào cản. Đến nay tỉnh vẫn chưa có đơn vị kinh doanh lữ hành. Các điểm du lịch còn đang trong quá trình xây dựng. Chưa hình thành được Trung tâm đầu mối h­­­íng dÉn vµ cung cÊp th«ng tin du lịch. Do đó, việc tổ chức hoạt động lữ hành gắn với làm đầu mối hướng dẫn và cung cấp thông tin du lịch là cần thiết, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Quy hoạch tổng thể du lịch Lai Châu đến năm 2020 xác định là: "Ph¸t triÓn du lÞch nhanh vµ bÒn v÷ng, gãp phÇn tÝch cùc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng.   2. Căn cứ pháp lý: - Luật du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005 - Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Du lịch   II. Mục tiêu nhiệm vụ của đề án 1, Mục tiêu của đề án - Khai thác tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực khác để phát triển du lịch theo quy hoạch. Góp phần thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực để thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng giá trị gia tăng của ngành du lịch trong cơ cấu GDP của tỉnh. - Nâng cao trình độ dân trí, tăng cường giao lưu hiểu biết về văn hóa, xã hội giữa các dân tộc trong nước và quốc tế, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. - Tiến tới phát triển một ngành du lịch chất lượng cao, bền vững; Tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.   2. Nhiệm vụ của Đề án Đáp ứng đỏi hỏi của thị trường; Phát huy vị trí, vai trò của đơn vị sự nghiệp của nhà nước, Khắc phục những hạn chế của cơ chế thị trường; Khai thác có hiệu hơn nguồn tài nguyên du lịch của lịch PHẦN II Hiện trạng phát triển của ngành du lịch và kinh doanh lữ hành tại Lai Châu   I, Hiện trạng phát triển của ngành du lịch 1. Giai đoạn trước năm 2004   Các hoạt động du lịch của Lai Châu trước khi tách tỉnh chủ yếu tập chung ở Điện Biên. Theo Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu và các số liệu khác do Sở Thương mại – Du lịch Lai Châu cung cấp, lượng khách du lịch đến Lai Châu năm 2004 đạt 34.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1.500 lượt chiếm 4,4%; khách nội địa đạt 32.500 lượt chiếm 95.6%. Doanh thu du lịch năm 2004 đạt 18 tỷ đồng, mức chi tiêu của khách du lịch nội địa từ 150.000đ - 320.000đ/ngày, khách quốc tế chi tiêu từ 700.000đ - 1.020.000đ/ngày, công suất sử dụng phòng chỉ dao động từ 27% - 34%. Lai Châu chưa xếp hạng được các cơ sở lưu trú, du lịch của tỉnh chưa có được những sản phẩm du lịch rõ dệt. Các cơ sở phục vụ ăn uống và dịch vụ bổ trợ nhìn chung chưa đáp ứng với nhu cầu.      Lượng khách du lịch đến Lai Châu còn rất ít, hiệu quả kinh doanh du lịch chưa cao do số lượng khách lư­u trú không nhiều, số ngày lư­u trú của khách còn thấp, hoạt động kinh doanh lữ hành tại tỉnh chưa phát triển   2. Giai đoạn năm 2005 đến nay a, Chỉ tiêu Cùng với chính sách đổi mới, mở rộng giao lư­u quốc tế của Đảng và Nhà n­ước, Du lịch Việt Nam nói chung và Du lịch Lai Châu nói riêng đã có những bư­ớc tiến đáng kể. Tỉnh Lai Châu mới được thành lập mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã có những bước phát triển du lịch đáng ghi nhận.   Bảng hiện trạng phát triển du lịch Lai Châu từ năm 2005 - nay STT Danh mục Đ.v tính Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 1 Tổng lượt khách Lượt 38.000 47.057 54.000 68.000 80.550 42.200   Khách quốc tế Lượt 3.700 4.243 5.200 6.500 9.700 4.400   Khách nội địa Lượt 34.300 42.814 48.800 61.500 70.850 37.800 2 Doanh thu Tỷ đồng 23.0 30.5 38.0 48.3 68.32 38 3 Cơ sở lưu trú Cơ sở   31 40 43 45 50 4 Tổng số phòng Phòng 320 500 550 600 606 700 6 Tổng số Lao động Người 520 750 800 940     *Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu   Từ năm 2005 đến nay, Du lịch Lai Châu đã có những bước phát triển nhanh chóng, đạt và duy trì tốc độ tăng trưởng cao: Lượng khách du lịch đến Lai Châu tăng nhanh và mạnh từ 38.000 lượt năm 2005 lên 110.000 lượt năm 2011. Chỉ tiêu lượng khách du lịch tăng bình quân 17,2%/năm, trong đó khách quốc tế tăng 24,5%, khách nội địa tăng 16,6%. Chất lượng khách du lịch tăng nhanh, số lượng khách quốc tể đến Lai Châu tăng cao với mức chi tiêu và thời gian lưu trú tăng lên. Cơ sở vật chất du lịch cũng không ngừng tăng lên, tổng số cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh hiện nay là 52 cơ sở so với 45 cơ sở năm 2004. Hệ thống nhà hàng cũng được mở rộng và phát triển. Chất lượng các dịch vụ, sản phẩm du lịch cũng ngày càng được nâng cao. Hoạt động quảng bá tuyên truyền cho du lịch được xúc tiến mạnh mẽ. Đặc biệt từ năm 2009 khi Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch được thành lập, các hoạt động quảng bá xúc tiến được đẩy mạnh thông qua tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch lớn trong cả nước, các ấn phẩm du lịch, website du lịch Lai Châu đã đến gần hơn với các doanh nghiệp và khách du lịch. Tổng số lao động trong du lịch hiện nay đang tăng nhanh về cả số lượng và chất lượng. Số lao động qua đào tạo ngày càng nhiều, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.   b, Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang từng bước được hình thành, thu hút được sự quan tâm của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Trên cơ sở những tiềm năng du lịch đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lai Châu, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã và đang được công nhận. - Quy hoạch phát triển các khu du lịch tỉnh Lai Châu từ năm 2006 – 2020 xác định: Khu vui chơi giải trí tổng hợp thị xã Lai Châu kết hợp Bản văn hoá du lịch Bản Hon (Thị xã Lai Châu, Tam Đường); Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi ở Sìn Hồ (Sìn Hồ); Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Vàng Bó gắn với cụm điểm du lịch Mường So và kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Khu du lịch đèo Hoàng Liên  gắn với du lịch sinh thái hang động Tiên Sơn, bản văn hoá du lịch Hồ Thầu, Bản văn hoá du lịch Bản Bo và Bản văn hoá du lịch Nà Tăm (Tam Đường); Khu du lịch sinh thái Tà Tổng  kết hợp sinh thái hồ Nậm Hằng và điểm tham quan điểm di tích lịch sử Lê Lợi, du lịch lòng hồ Sông Đà Mường Tè - Sìn Hồ); Khu du lịch sinh thái hồ Huổi Quảng (Than Uyên) Và một số khu du lịch phụ trợ khác như : Khu du lịch sinh thái hồ Bản Chát (Than Uyên); Khu du lịch hang dơi Hua Bum (Mường Tè); Khu di tích lịch sử cách mạng bản Lướt (Than Uyên); Khu du lịch nghỉ dưỡng mỏ nước nóng Mường Khoa (Than Uyên); Khu du lịch nghỉ dưỡng mỏ nước nóng Pắc Ma (Mường Tè); Khu du lịch sinh thái đầu nguồn suối Nậm Lằn; Trong đó Khu du lịch Sìn Hồ được đưa vào quy hoạch phát triển du lịch vùng Tây Bắc và các khu du lịch ở thị xã Lai Châu, Phong Thổ, Tam Đường là những khu du lịch được xác định ưu tiên phát triển. - Điểm du lịch: Năm 2012, tỉnh Lai Châu đã công nhận 6 điểm du lịch cấp tỉnh được công nhận bao gồm: Điểm du lịch Bản Hon; điểm du lịch bản Nà Luồng (huyện Tam Đường); điểm du lịch bản Vàng Pheo (huyện Phong Thổ); điểm du lịch bản Gia Khâu 1 và Gia Khâu 2 (thị xã Lai Châu); Điểm du lịch động Tiên Sơn (Tam Đường) và điểm du lịch thị trấn (Sìn Hồ). Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục giao cho Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch khảo sat, nghiên cứu để lập hồ sơ đền nghị công nhận các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.   c, Cơ chế chính sách phát triển du lịch - Chính sách tỉnh đã có chính sách thu hút đầu tư, đưa vào danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư các khu điểm du lịch - Kết cấu hạ tầng cơ sở từng bước được hoàn thiện - Chính sách thu hút đào tạo và phát triển nhân lực được triển khai - Chính sách hợp tác phát triển du lịch: Ngoài Chương trình hợp tác phát triển du lịch khu vực Tây Bắc mở rộng, tỉnh Lai Châu còn ký biên bản hợp tác toàn diện với tỉnh Lào Cai. Lai Châu cũng có mối quan hệ với nhiều địa phương trong cả nước và Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam - Trung quốc, các tỉnh Bắc Lào.   II, Hiện trạng hoạt động kinh doanh lữ hành tại Lai Châu Trong những năm qua ngành du lịch đã có bước phát triển nhanh, lượng khách cũng như doanh thu du lịch tăng nhanh, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng du lịch ngày càng được củng cố, nhưng qua đó cũng bộc lộ những hạn chế, nhược điểm một trong nhãnh hạn chế lớn nhất đó là: hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu chưa có một đơn vị kinh doanh lữ hành. Khách du lịch sử dụng dịch vụ lữ hành khi đến Lai Châu chủ yếu do các đơn vị lữ hành ngoài tỉnh hoặc từ các khách sạn kinh doanh lưu trú trong tỉnh cung cấp, dẫn đến một thực trạng là cơ quan quản lý nhà nước khó nắm bắt được các vấn đề từ phía khách du lịch. Hoạt động kinh doanh lữ hành đóng vai trò thúc đẩy hay hạn chế sự phát triển ngành Du lịch của một địa phương. Tuy nhiên, dịch vụ lữ hành cung cấp cho khách du lịch đến Lai Châu phát triển còn mang tính tự phát, vừa không được bảo đảm chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách, vừa gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của các điểm đến trong tỉnh và ngành du lịch địa phương. Cũng do tính chất tự phát dịch vụ lữ hành còn gặp nhiều hạn chế trong quá trình phát triển do những yếu tố khách quan: rào cản an ninh, chính sách, thủ tục hành chính ... . Từ đó phát sinh ra nhiều vấn đề liên quan đến an ninh và an toàn. Các dịch vụ không chuyên nghiệp, không được kiểm soát dẫn đến sự không hài lòng đối với du khách. Điều này đặt ra vấn đề là cần thiết tổ chức hoạt động lữ hành gắn với làm đầu mối hướng dẫn và cung cấp thông tin du lịch.   PHẦN III Phương án phát triển dịch vụ du lịch.   I. Phương án về quy mô và mô hình tổ chức. 1. Lựa chọn quy mô tổ chức dịch vụ. Căn cứ vào kết quả phân tích, đánh giá nhu cầu của khách du lịch, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch dự kiến sẽ thành lập thêm một bộ phận làm dịch vụ du lịch với các dịch vụ cụ thể: Cung cấp hướng dẫn viên, tổ chức tour du lịch, cung cấp thông tin, tư vấn cho khách du lịch, trưng bày và giới thiệu sản phẩm du lịch của Lai Châu...trước mắt với quy mô nhỏ, phù hợp với điều kiện hiện nay. 2.  Phương án về mô hình tổ chức. a. Mô hình hoạt động. Căn cứ vào các quy định của Nhà nước và chức năng nhiệm vụ được tỉnh, ngành giao, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch lựa chọn mô hình hoạt động theo hình thức là cung cấp dịch vụ công của một đơn vị sự nghiệp nhà nước, lấy thu bù chi, góp phần làm giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, để nhằm thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ xúc tiến và quảng bá du lịch, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch sẽ cung cấp một số dịch vụ không thu phí nhằm giới thiệu quảng bá, tư vấn cho khách du lịch về tiềm năng, về sản phẩm và các thông tin hữu ích về du lịch Lai Châu. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số dịch vụ nhằm hỗ trợ cho khách du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách khi đến Lai Châu du lịch.   b. Sơ đồ tổ chức tổ chức bộ máy. Với mô hình và quy mô hoạt động như vậy, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch đề nghị được thành lập thêm Bộ phận Dịch vụ du lịch với cơ cấu như sau:                       Như vậy, sau khi thành lập thêm Bộ phận Dịch vụ du lịch, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch sẽ như sau:                       c. Chức năng nhiệm vụ. Bộ phận Dịch vụ du lịch có chức tham mưu cho Ban Giám đốc và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ du lịch. Nhiệm vụ cụ thể - Trưởng Bộ phận: +Trưởng Bộ phận có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Bộ phận , chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch về mọi hoạt động của Bộ phận . + Trực tiếp phụ trách công tác đối ngoại, tìm kiếm đối tác, nghiên cứu phát triển, sản phẩm,.. + - Cán bộ phụ trách về hoạt động lữ hành: + Chịu trách nhiệm hướng dẫn các đoàn khách du lịch, trực tiếp thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động hướng dẫn. + Tham mưu lãnh đạo phòng về việc tổ chức xây dựng các tour du lịch. - Cán bộ tư vấn: + Chịu trách nhiệm chính về các hoạt động giao dịch: Nhận đặt tour, tổ chức đón tiếp ban đầu, cung cấp thông tin, tư vấn cho khách du lịch,.... + Là đầu mối kết nối, điều phối hoạt động của phòng. + Trực tiếp cung cấp một số dịch vụ cho khách du lịch: Bán hàng, đặt vé máy bay, tàu hỏa, phòng nghỉ,... 3. Phương án về nhân sự. Sau khi thành lập thêm Bộ phận Dịch vụ lịch với cơ cấu tổ chức bộ máy như trên, chúng tôi đề nghị được bổ sung thêm 03 biên chế: - 01 biên chế cho vị trí Trưởng bộ phận Dịch vụ du lịch; - 01 biên chế cho vị trí cán bộ tư vấn; - 01 biên chế cho vị trí lái xe (nhân viên lái xe thuộc Bộ phận Hành chính - Tổng hợp). Đối với vị trí Trưởng bộ phận, cần bố trí cán bộ có đủ năng lực, được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành và có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực du lịch cũng như kinh nghiệm về quản lý điều hành. Vị trí này có thể tuyển dụng mới hoặc điều chuyển cán bộ có đủ năng lực trong đơn vị hoặc trong ngành để đáp ứng được với yêu cầu công việc. Với cán bộ tư vấn, cần phải tuyển dụng cán bộ có những am hiểu và nắm vững những kiến thức và thông tin về Lai Châu: Thông tin về du lịch, kiến thức về văn hóa bản địa, thông tin về điều kiện hạ tầng (giao thông, ngân hàng, viễn thông, ...). Đặc biệt, cán bộ tư vấn còn phải có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, tiếng Pháp,...và có ngoại hình ưa nhìn,.. Về cán bộ phụ trách công tác lữ hành, đơn vị sẽ bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp ở bộ phận khác chuyển sang.   II. Phương án bố trí cơ sở vật chất kỹ thuật. 1.Trụ sở làm việc. Với vị trí không thuận lợi và không gian làm việc rất trật hẹp như hiện nay, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch thì không thể triển khai hoạt động dịch vụ du lịch được. Do vậy, về lâu dài, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh và các cơ quan chức năng bố trí trụ sở làm việc với không gian và vị trí phù hợp với đặc thù xúc tiến quảng bá của đơn vị. Trước mắt, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch đề xuất phương án  thuê trụ sở làm việc. Trụ sở phải ở vị trí trung tâm, có giao thông thuận tiện, dễ quan sát để tạo điều kiện thuận cho du khách cũng như hoạt động của đơn vị. Căn cứ vào số lượng biên chế của đơn vị và các bộ phận chuyên môn, trụ sở dự kiến gồm 06 phòng làm việc , trong đó: 1 - Phòng Giám đốc; 2 - Phòng Phó Giám đốc; 3 - Phòng của Bộ phận Hành chính Tổng hợp; 4 - Phòng của Bộ phận Thông tin; 5 - Phòng của Bộ phận Xúc tiến; 6 - Phòng của Bộ phận Dịch vụ du lịch. Với yêu cầu đặc thù của hoạt động xúc tiến quảng bá và cung cấp dịch vụ du lịch, trụ sở làm việc của đơn vị phải có vị trí thuận lợi nhất định. Như vậy, dự kiến mức giá thuê trụ sở làm việc là: 15.000.000 đồng/tháng. Tổng kinh phí thuê trụ sở làm việc một năm sẽ là: 15.000.000 đồng x 12 tháng = 180.000.000 đồng   2. Phương tiện vận chuyển. Với việc tổ chức các tour du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ khách du lịch và phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh, phục vụ các đoàn khách đến thăm và làm việc với tỉnh và phục vụ nhu cầu hoạt động của đơn vị, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch đề nghị được cấp 01 chiếc xe ô tô khoảng 16 chỗ trở lên để làm phương tiện vận chuyển. Theo phương án nhận xe đã qua sử dụng, chúng tôi dự kiến giá trị xe còn lại vào khoảng: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).   3. Trang thiết bị. Việc mở thêm 01 phòng Dịch vụ du lịch với đặc thù giao dịch nên các trang thiết bị cơ bản cần bổ sung thêm như sau: - 02 bộ máy vi tính: 02 bộ x 14.000.000 đồng/bộ = 28.000.000 đồng; - 01 máy in:                                                               5.000.000 đồng; - 01 máy điện thoại:                                                            500.000 đồng; - 03 bộ bàn ghế làm việc: 03 bộ x 2.000.000 đồng/bộ  = 6.000.000 đồng; - 01 tủ đựng tài liệu:                                                          3.000.000 đồng; - 01 bộ bàn ghế tiếp khách:                                              10.000.000 đồng.    Tổng kinh phí đầu tư cho trang thiết bị là:                    52.500.000 đồng.                                           (Năm mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)   Biểu Tổng hợp kinh phí đầu tư ban đầu STT Nội dung Kinh phí (Đồng) Ghi chú 1 Thuê trụ sở làm việc 180.000.000 Năm đầu tiên 2 Phương tiện vận chuyển 1.000.000.000   3 Trang thiết bị 52.500.000   Tổng cộng 1.232.500.000   (Một tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)   III. Phương án xây dựng và phát triển sản phẩm. 1. Những sản phẩm và dịch vụ có thể triển khai phục vụ trong năm đầu tiên: - Các dịch vụ không thu phí: + Đặt phòng nghỉ, đặt ăn, đặt vé tàu xe cho khách du lịch; + Cung cấp thông tin, giới thiệu và tư vấn cho khách đến du lịch tại Lai Châu bằng hình thức giao dịch trực tiếp tại phòng giao dịch hoặc qua điện thoại; + Trưng bày và giới thiệu sản phẩm của du lịch Lai Châu qua các ấn phẩm như: Tập gấp, bản đồ, sách ảnh, tạp chí,... + Là đầu mối giải quyết những thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh mà du khách gặp phải khi đến du lịch tại Lai Châu. + ..... - Các dịch vụ thu phí: + Cung cấp dịch vụ hướng dẫn và thuyết minh du lịch; + Làm dịch vụ đại lý du lịch cho các công ty lữ hành; + Làm đại lý bán vé tàu xe; + Tổ chức các chương trình du lịch trọn gói trên địa bàn tỉnh.   2. Xây dựng và phát triển sản phẩm trong những năm tiếp theo. - Tổ chức các chương trình du lịch trọn gói trong nước. - Xây dựng, tổ chức và thực hiện các tour du lịch quốc tế (cả outbound và inbound). - Tổ chức các sự kiện du lịch (Hội chợ, triển lãm, festival, khai trương, khánh thành, v.v..). - Đầu tư, quản lý và khai thác các cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh.   IV. Lựa chọn các đối tác.           1. Các công ty lữ hành cung cấp nguồn khách.           Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch đã có những cuộc tiếp xúc qua những chuyến khảo sát và nhận được sự đề nghị hợp tác của nhiều doanh nghiệp lữ hành lớn trong ở nước. Chúng tôi xác định, các đối tác chính trong quan hệ hợp tác sẽ là những doanh nghiệp lớn có uy tín ở các trung tâm chung chuyển khách du lịch lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các công ty du lịch của Lào Cai và đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).           Các đối tác có thể lựa chọn.           - Ở Hà Nội:           + Công ty dịch vụ du lịch Hà Nội (Hà Nội Tosevco);           + Công ty du lịch Á Châu           + Công ty New Star Tour;           + Câu Lạc bộ Lữ hành Hà Nội             - Ở Thành phố Hồ Chí Minh:           + Công ty Saigontourist;           + Công ty Du lịch Bến Thành;           + Công ty Du lịch Thế hệ trẻ;             - Ở tỉnh Lào Cai:           + Ga Lào Cai;             2. Các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực hoạt động của mình, Bộ phận Dịch vụ du lịch thực hiện chức năng môi giới các dịch vụ trung gian, tổ chức sản xuất các chương trình du lịch và khai thác các chương trình du lịch khác. Với chức năng này, chúng tôi là cầu nối giữa cung và cầu du lịch, giữa khách du lịch và các nhà cung ứng cơ bản của hoạt động lữ hành được qui định bởi đặc trưng của sản phẩm du lịch và kinh doanh du lịch. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức xây dựng các chương trình du lịch trọn gói phục vụ nhu cầu của khách. Ngoài ra, chúng tôi còn khai thác các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách như các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển. Do vậy, chúng tôi có thể lựa chọn các đối tác cung cấp các dịch vụ cơ bản trên địa bàn tỉnh như sau:       a. Khách sạn, nhà nghỉ.           - Địa bàn thị xã:           + Khách sạn Mường Thanh;           + Khách sạn Phương Thanh;           + Khách sạn Anh Huân;           - Địa bàn huyện Tam Đường:           + Nhà nghỉ Xuân Quỳnh;           + Nhà nghỉ Tân Sinh;           - Địa bàn huyện Tân Uyên:           - Địa bàn Huyện Than Uyên:           + Khách sạn Hòa Bình;           + Khách sạn Hoàn Quân;           + Khách sạn Phương Nhung.           - Địa bàn huyện Sìn Hồ:           + Khách sạn Hòa Bình;           + Khách sạn Phúc Thọ.           - Địa bàn huyện Phong Thổ:           + Khách sạn Lan Anh;           + Khách sạn Suối Nậm So;           ..           - Địa bàn huyện Mường Tè:           b. Nhà hàng, quán bar.           - Địa bàn thị xã:           + Nhà hàng Hoa Việt;           + Nhà hàng Hải Liên;           + Nhà hàng Tình Ca Tây Bắc 2;           + Nhà hàng Hoa Cương;           ...           - Địa bàn huyện Tam Đường:           + Nhà hàng Xuân Quỳnh;           + Nhà hàng Huyền Trang;           ....           - Địa bàn huyện Tân Uyên:             - Địa bàn Huyện Than Uyên:           + Nhà hàng Hoàn Châu;           + Nhà hàng Hòa Bình;           - Địa bàn huyện Sìn Hồ:           - Địa bàn huyện Phong Thổ:           - Địa bàn huyện Mường Tè:         
      VI. Đánh giá hiệu quả của Đề án.    
       1. Hiệu quả về mặt kinh tế.     
      Việc thành lập thêm Bộ phận Dịch vụ du lịch, trước hết là tạo điều kiện cho Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch phát huy hết khả năng cũng như năng lực của đơn vị, giúp cho đơn vị thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho. - Bộ phận Dịch vụ du lịch ra đời đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan, khám phá và tìm hiểu về Lai Châu. Khách du lịch sẽ được tư vấn và cung cấp miễn phí những thông tin hữu ích và đầy đủ nhất để du khách sẽ có những lựa chọn phù hợp nhất cho chuyến du lịch của mình. Qua đó, sẽ làm tăng chất lượng phục vụ của du lịch Lai Châu đối với khách du lịch. Đây cũng là một hình thức giới thiệu, quảng bá rất hiệu quả góp phần làm tăng lượng khách du lịch đến với Lai Châu.    
       - Bộ phận Dịch vụ du lịch hoạt động sẽ giúp cho ngành Du lịch Lai Châu khai thác tốt hơn, có hiệu quả hơn tiềm năng du lịch của tỉnh. 
 - Việc phát triển một số các dịch vụ thu phí như: Hướng dẫn du lịch, thuyết minh du lịch, vận chuyển khách du lịch, tổ chức các tour du lịch sẽ góp phần bù đắp, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên trong đơn vị. 
 - Bên cạnh đó, việc tổ chức các tour du lịch trên địa bàn tỉnh còn trực tiếp góp phần thúc đẩy ngành du lịch Lai Châu phát triển, trên cơ sở thúc đẩy phát triển các điểm đến, và các loại hình dịch vụ theo định hướng đã xác định. 
 - Khi mô hình hoạt động lữ hành này có hiệu quả tốt sẽ góp phần định hướng và là tiền đề quan trọng tạo động lực thu hút các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia vào hoạt động kinh doanh lữ hành, qua đó sẽ thúc đẩy ngành kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển.   
           2. Hiệu quả về mặt chính trị - xã hội.   
        Bên cạnh việc phục vụ các mục tiêu kinh tế và thúc đẩy ngành du lịch Lai Châu phát triển, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Lai Châu còn sẵn sàng tham gia phục vụ và thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của tỉnh.   
        - Phục vụ miễn phí toàn bộ đối với các đoàn khách của tỉnh đến thăm và làm việc với Lai Châu sẽ tạo nên một hình ảnh đẹp về Lai Châu trong con mắt bạn bè trong và ngoài nước góp phần củng cố tình đoàn kết và phát huy được mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lai Châu và các địa phương khác trong cả nước.    
       - Giới thiệu, cung cấp quà tặng du lịch, hàng lưu niệm cho các đoàn khách của tỉnh.           - Việc tổ chức các tour và giới thiệu khách du lịch đến các bản du lịch cộng đồng sẽ tạo ra công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân tại các bản du lịch cộng đồng.   
 PHẦN V Các giải pháp để thực hiện đề án        
     I. Giải pháp về khai thác thị trường nguồn khách.    
       1. Đối với khách du lịch tự do.  
         Đây là những khách du lịch đi tự do không theo các tour du lịch của các công ty lữ hành tổ chức do vậy lịch trình cũng do họ tự quyết định. Đây thường là những khách du lịch có mức thu nhập trung bình và thấp. Những khách du lịch này thường có nhu cầu cao sử dụng các dịch vụ miễn phí. Do đi tự do không qua các công ty lữ hành nên họ sẽ phải tự tìm kiếm thông tin về các điểm đến. Một kênh thông tin hữu hiệu nhất chính là mạng internet. Khi khách du lịch tự do tới các địa phương họ rất thiếu thông tin về du lịch bản địa, do khả năng họ tìm đến những trung tâm cung cấp thông tin du lịch là rất lớn. Đối với lượng này thường không mang lại nhiều nguồn thu cho đơn vị nhưng lại đem lại hiệu quả rất lớn về việc thu hút khách du lịch đến với Lai Châu. Mặc dù vậy, một số du khách vẫn có nhu cầu được cung cấp hướng dẫn viên hoặc thuyết minh viên tại địa phương để họ có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn, khám phá sâu hơn về du lịch của địa phương. Để khai thác hiểu quả nguồn khách này, đơn vị cần phát huy hơn nữa vai trò của website du lịch Lai Châu, cần tổ chức biên dịch nội dung ra tiếng Anh, tiếng Pháp,... Có như vậy với đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin của du khách nước ngoài.  
         2. Đối với du khách đi theo tour du lịch của các hãng lữ hành.  
         Đối với những khách du lịch đi theo tour du lịch của các hãng lữ hành, chúng tôi xác định các nguồn cũng cấp du khách chính là các công ty lữ hành của 2 trung tâm chu chuyển khách lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là một nguồn khách rất quan trọng nữa là từ các công ty du lịch của Lào Cai. - Việc hợp tác với các công ty lữ hành góp phần tiết kiệm chí cho tour du lịch, đem lại lợi ích cho cả hai bên và du khách cũng cũng sẽ được hưởng lợi hơn từ sự hợp tác này do đơn vị tổ chức, hướng dẫn viên, thuyết minh viên là người địa phương sẽ có sự am hiểu và những điều kiện để phục vụ du khách tốt hơn. - Cần nhanh chóng xây dựng các mối quan hệ và thỏa thuận cơ chế hợp tác với các đối tác từ các đơn vị cung cấp nguồn khách đến các đơn vị cung cấp các dịch vụ du lịch cơ bản trong tỉnh. Việc xậy dựng cơ chế hợp tác với các đối tác cần phải chặt chẽ, rõ ràng để tránh xẩy ra những tranh chấp, mâu thuẫn đáng tiếc trong quá trình hợp tác.   
 II. Giải pháp về xây dựng và phát triển sản phẩm.  
         - Trong điều kiện mới hoạt động, việc phát triển phẩm nên đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Cần phải thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm và tìm hiểu kỹ nhu cầu và nguyện vọng của khách du lịch qua việc xin ý kiến phản hồi của du khách để có những biện pháp cải tiến, điều chỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ.     
      - Trước mắt, cần đặc biệt trú trọng với những dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin,... không thu phí. Vì đây là những dịch vụ nhằm thu hút du khách và tăng uy tín của đơn vị. Điều này rất quan trong đối với một đơn vị ở thời điểm ban đầu hoạt động.    
       - Cần phải sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu về du lịch Lai Châu để phục vụ cho dịch vụ cung cấp thông tin,  tư vấn cho khách du lịch.        
   - Việc lựa chọn những đối tác cung các dịch vụ du lịch cơ bản cần lựa chọn những đối tác có uy tín, đảm bảo chất lượng, bởi lẽ chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ đó cũng chính là chất lượng dịch vụ của đơn vị và cũng tạo nên uy tín của đơn vị.           - Đối với việc xây dựng và tổ chức các tour du lịch, cần phải thăm dò và tìm hiểu kỹ nhu cầu, thị hiếu của du khách đồng thời phải tổ chức khảo sát, đánh giá đúng tiềm năng của các điểm du lịch để xây dựng, tổ chức và khai thác các tour du lịch đạt hiệu quả cao.           III. Giải pháp về mặt nhân sư. 
           - Bộ phận Dịch vụ du lịch sẽ là một bộ phận rất quan trọng trong việc triển khai các nhiệm vụ của đơn vị. Do vậy, cần phải bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, được được đào tạo bài đúng chuyên ngành, có trình độ tin học, ngoại ngữ tốt để có thể đảm đương được công việc.   
        - Trước mắt, đơn vị cần bố trí cán bộ đi học tập bồi dưỡng về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch để được cấp thẻ hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho công tác chuyên môn của bộ phận.   
        - Đối với những cán bộ tuyển dụng mới, cần đặt ra những yêu cầu, những tiêu chuẩn trước khi tuyển dụng để đảm bảo tuyển dụng được những cán bộ có chất lượng. Cần công bố những chế độ đãi ngộ cho phù hợp để thu hút được những ứng viên có trình độ, có năng lực đáp ứng được tốt với yêu cầu nhiệm vụ.    
         IV. Giải pháp về công tác xúc tiến quảng bá.    
       Để hoạt động dịch vụ du lịch của đơn vị hoạt động có hiệu quả đem lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế - xã hội cho địa phương thì công tác xúc tiến quảng bá là hết sức quan trọng.           Việc giới thiệu quảng bá các dịch vụ du lịch của mình chính là một trong những chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị. Chúng tôi có thể giới thiệu quảng bá về các dịch vụ của mình qua chính các ấn phẩm của đơn vị như: tập gấp, bản đồ, ấn phẩm du lịch Lai Châu và trên website du lịch Lai Châu tại địa chỉ  http://dulichlaichau.vn do chính đơn vị đang trực tiếp quản lý và vận hành. Do vậy, công tác giới thiệu quảng bá sẽ tiết kiệm được nhiều kinh phí cho nhà nước.            
Các tin khácĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở BẢN VÀNG PHEO, XÃ MƯỜNG SO HUYỆN PHONG THỔ TỈNH LAI CHÂU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN DU LỊCH CỘNG ĐỒNGDu lịch trách nhiệm vì sự phát triển bền vữngMột số điều lưu ý khi vào thăm bản dân tộcPhương pháp khảo sát điểm du lịchKết quả của chương trình Khảo sát ngành dịch vụ khách sạn năm 2012 của Grant ThorntonTìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồngMột số gợi ý về chính sách phát triển du lịchXây dựng và quảng bá Thương hiệu Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015 *