TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH  Sở VHTT và DL
- Ban Giám đốc
 Ban Giám đốc gồm 01 giám đốc và 03 phó giám đốc   

Đ/C: Sùng A Hồ
Giám đốc sở
 Điện Thoại: 02313.876502
  Di động: 0973 961 888

   Đ/C: Trần Văn Chí 
   Phó Giám đốc sở
  Điện thoại: 02313.876436
   Di động: 0912.600808

Đ/c: Hoàng Quốc Trung
Phó Giám đốc sở
   Di động: 0912953668

     Đ/c: Đỗ Hạ Long
       Phó Giám đốc sở
   Di động: 0913021946
           0913024314

       

   

Các tin khác- Cơ cấu tổ chức (Sơ đồ)- Chức năng nhiệm vụ